Стаття Код За звітний
період
За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 - -
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 - -
Повернення авансів  030 1 3
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 4
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 9 568 11 894
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 126 ) ( 135 )
Авансів 095 ( - ) ( 5 )
Повернення авансів 100 ( - ) ( - )
Працівникам 105 ( 396 ) ( 292 )
Витрат на відрядження 110 ( 9 ) ( 9 )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( - ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 188 ) ( 137 )
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 68 ) ( 51 )
Цільових внесків 140 ( - ) ( - )
Інші витрачання 145 ( 9 642 ) ( 11 298 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 ( 859 ) ( 26 )
Рух коштів від надзвичайних подій 160   -     -  
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 ( 859 ) ( 26 )
1 2 3 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
            фінансових інвестицій 180 2 472 601
            необоротних активів 190 - -
            майнових комплексів 200 - -
Отримані:     
            відсотки 210 - -
            дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:    
            фінансових інвестицій 240 ( 1 655 ) ( 1 002 )
            необоротних активів 250 ( 3 ) ( 4 )
            майнових комплексів 260 ( - ) ( - )
Інші платежі 270 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280   814   ( 405 )
Рух коштів від надзвичайних подій 290   -     -  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300   814   ( 405 )
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 282 282
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 ( - ) ( - )
Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( - )
Інші платежі 360 ( 25 ) ( 56 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370   257     226  
Рух коштів від надзвичайних подій 380   -     -  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390   257     226  
Чистий рух коштів за звітний період 400   212   ( 205 )
Залишок коштів на початок року410358563
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420   -     -  
Залишок коштів на кінець року430570358
Керівник  - Шерегій В.М.
Головний бухгалтер  - Фегер О.В.