I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  тис. грн.

Стаття Код рядка За звітний період

За попер.

період      

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 - -
Податок на додану вартість 015    
Акцизний збір 020    
025    
Інші вирахування з доходу 030    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040    
Валовий:
прибуток 050 - -
збиток 055  
Інші операційні доходи 0603007 3180
Адміністративні витрати 070 (657) (633)
Витрати на збут 080    
Інші операційні витрати 090 (2002) (2048)
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 348 499
збиток 105    
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 109 91
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140    
Втрати від участі в капіталі 150    
Інші витрати 160    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 457590
збиток 175    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180    
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 457590
збиток 195    
Надзвичайні:
доходи 200 - -
витрати 205    
Податки з надзвичайного прибутку 210    
Чистий:
прибуток 220 457590
збиток 225    
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  тис. грн.
Найменування показника Код рядка За звітний період

За попер.

період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 18 17
Витрати на оплату праці 240 359 362
Відрахування на соціальні заходи 250 122 122
Амортизація 260 16 16
Інші операційні витрати 270 2144 2164
Разом 280 2659 2681
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  тис. грн.
Назва статті Код рядка За звітний період

За попер.

період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Голова правління Шерегій В.М.

Головний бухгалтер Фегер О.В.