Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 3000    
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005    
у тому числі податку на додану вартість 3006    
Цільового фінансування 3010    
Надходження від повернення авансів 3020 1 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 1
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 5955  
Інші надходження 3095 10336 9568
Витрачання на оплату: 3100 ( 189 ) ( 126 )
Товарів (робіт, послуг)
Праці 3105 ( 433 ) ( 396 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 206 ) ( 188 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 75 ) ( 68 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 6423 ) (   )
Інші витрачання 3190 ( 9076 ) ( 9651 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -109 -859
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 3200 1321 2472
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів 3205    
Надходження від отриманих: 3215    
відсотків
дивідендів 3220    
Надходження від деривативів 3225    
Інші надходження 3250    
Витрачання на придбання: 3255 ( 1901 ) ( 1655 )
фінансових інвестицій
необоротних активів 3260 ( 1 ) ( 3 )
Виплати за деривативами 3270 (   ) (   )
Інші платежі 3290 (   ) (   )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -581 814
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 3300 374 282
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик 3305    
Інші надходження 3340    
Витрачання на: 3345 (   ) (   )
Викуп власних акцій
Погашення позик 3350    
Сплату дивідендів 3355 (   ) (   )
Інші платежі 3390 ( 32 ) ( 25 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 342 257
                                                                                                                                         
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -348 212
Залишок коштів на початок року 3405 570 358
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415 222 570