До вашої уваги скорочені тези Аудиторського висновку щодо фінансової звітності та річних звітних даних Закарпатської обласної кредитної спілки "Бескид”. Повний текст аудитиорського звіту та всю фінансову звітність Ви можете завантажити в розділі "Каталог файлів", а також ознайомитись з ним в центральному офісі ЗОКС "Бескид"

Аудиторський висновок ( звіт незалежної аудиторської фірми «Довіра» )  щодо фінансової звітності та річних звітних даних

Закарпатської обласної кредитної спілки "Бескид”

станом на 31 грудня 2011 р.

         Основні відомості про кредитну спілку

 Повна назва  Закарпатська обласна кредитна спілка "Бескид”;

 Код за ЄДРПОУ –22109660;

Місцезнаходження - Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Минайська, 3/4.

 Дата реєстрації -  Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 2-Г від 29.02.96 р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 384499, видано виконкомом Ужгородської міської ради, номер запису 1 324 120 0000 000 470. Дата проведення державної  реєстрації – 30.04.96 р.

           Статут кредитної спілки в новій редакції затверджено протоколом Загальних зборів №9 від 21.02.04р. та зареєстровано в ДКРРФПУ 02.07.04р. під  № 14100557. Свідоцтво про перереєстрацію фінансової установи в ДКРРФПУ № 1278 від 02.07.04 р.

ЗОКС „Бескид” має філію в м. Чоп Ужгородського р-ну ( вул. Берег, 2). В Держфінпослуг вищевказана філія не зареєстрована.  З моменту створення та на дату перевірки філія не здійснювала  діяльності по наданню фінансових послуг, але вона працює в режимі консультаційного центру.

Основні види діяльності за КВЕД:

Згідно довідки Закарпатського облуправління статистики №0236 від 04.02.05р. видами діяльності кредитної спілки за КВЕД є:

-          65.22.0. – надання кредитів.

Кредитна спілка здійснює статутну діяльність на підставі  наступних документів:

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ДКРРФП № 1278 від 02.07.04р.;

- Ліцензії ДКРРФПУ серії АВ № 534946 від 13.12.10 р. на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки. Строк дії ліцензії з 16.12.10р. по 16.12.13р.

Банківські реквізити: ЗОКС "Бескид” відкрито слідуючі банківські рахунки:

- ПАТ "УкрСиббанк” м. Харків МФО 351005 п/р 26500011941000

- ВАТ "Укрексімбанк” м. Ужгород МФО 312226 п/р 26509016710357

- ЗОД АТ "РБ Аваль” м. Київ МФО 380805 п/р 26500897

У перевіреному періоді аудитором не встановлено діяльності, яка не передбачена статутом.

        Обсяг  перевіреної фінансової інформації   

Аудиторською фірмою «Довіра» проведено перевірку фінансової звітності та річних звітних даних ЗОКС «Бескид» за 2011 рік, яка включає:

- Баланс станом на 31 грудня 2011р., форма №1;

- Звіт про фінансові результати за 2011 рік, форма №2;

- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, форма №3;

- Звіт про власний капітал за 2011 рік, форма №4;

- Примітки до фінансової звітності за 2011рік, форма №5;

- Звітні дані про фінансову діяльність КС за 2011р.(Додатки №1 - №7 до Порядку складання та подання звітності КС до ДКРРФП);

- стислий огляд суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.                                             

            Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

            За правильність та достовірність складання звітності ЗОКС "Бескид” за період, що перевірявся несуть відповідальність:

- Голова Правління  п. Шерегій В. М. – за весь період.

- Головний бухгалтер п. Фегер О. В. – за весь період.                                                                                    

Відповідальність стосовно наданої для перевірки фінансової звітності та документації несе керівництво Кредитної спілки. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

         Відповідальність аудитора

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум, які відображені у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності,  з метою розробки  аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, визначених управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності та річних звітних даних на основі результатів проведеного нами аудиту.

       Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно - позитивної думки щодо фінансової звітності та річних звітних даних ЗОКС «Бескид» за 2011 р.

Підстава для висловлення  умовно – позитивної думки

Підставою для висловлення умовно – позитивної думки є результати, здобуті під час перевірки, зокрема:

- відсутність розмежування по бухгалтерському обліку між  довгостроковими зобов’язаннями та поточною заборгованістю за довгостроковими зобов’язаннями.

         Вищезазначені порушення бухгалтерського обліку є  суттєвими, однак не всеохоплюючими для фінансової звітності.

Умовно – позитивна думка щодо фінансової звітності

На нашу думку, за винятком  впливу питань, зазначених у параграфі « Підстава для висловлення умовно – позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗОКС «Бескид» станом на 31 грудня 2011 р., її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Форми фінансових звітів підтверджуються та додаються.

Висловлення думки щодо річних звітних даних

Річні звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки  за 2011 р. складені у відповідності до вимог "Порядку складання та подання звітності кредитними спілками ”, які затвердженні розпорядженням ДКРРФП від 25.12.03р. за №177 із змінами та доповненнями. Форми звітних даних, що перевірялись, підтверджуються та додаються.

         Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування -   Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Довіра”

Код за ЄДРПОУ - 31266919

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності -  № 2584 від 30.03.01 р., видане рішенням Аудиторської палати України, чинне до 04.11.15р.

Cвідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ - серії А  № 001794 від 31.03.11р., чинне до 19.01.12р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане на підставі рішення АПУ від 24.09.2009 р. № 205/11;

Юридична адреса -  88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Корзо, 6/4;

Телефон: 61-37-65

Електронна адреса: afdovira@yandex.ru

 Директор ПП АФ „Довіра” – аудитор  С.В.Одінцова 

Сертифікат  аудитора, серії А   № 006178  від 19.01.2007 р., чинний до 19.01.2017р.

17 січня 2012 р.