До вашої уваги скорочені тези Аудиторського висновку щодо фінансової звітності та річних звітних даних Закарпатської обласної кредитної спілки "Бескид”. Повний текст аудитиорського звіту та всю фінансову звітність Ви можете завантажити в розділі "Каталог файлів", а також ознайомитись з ним в центральному офісі ЗОКС "Бескид".
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

 

щодо фінансової звітності та річних звітних даних

Закарпатської обласної кредитної спілки  «Бескид»

станом на 31 грудня 2014 року

 

Правлінню кредитної спілки  «Бескид»

 

Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

 

І. Звіт щодо річної звітності

 

Вступний параграф

Основні відомості про кредитну спілку

Повна назва

Закарпатська обласна кредитна спілка «Бескид»

Код ЄДРПОУ

22109660

Місцезнаходження

88000, Закарпатська обл. м. Ужгород, вул. Минайська, 3/4

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія АОО № 384499

Дата державної реєстрації, номер реєстрації

30.04.1996 р. № 13241200000000470

Дата останніх змін до установчих документів та номер реєстрації змін

19.05.2013 р. – нова редакція Статуту

Основні види діяльності за КВЕД

64.92 Інші види кредитування

64.19 Інші види грошового посередництва

Чисельність працівників

11

Банківські реквізити

● ПАТ “УкрСиббанк” м. Харків МФО 351005

п/р 26500011941000

● ЗОУ АТ «Ощадбанк» м. Ужгород, МФО 312356

 п/р 26500300520285

● «Укрексімбанк» м. Ужгород, МФО 312226

п/р 26509016710357

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензії на здійснення діяльності

АЕ № 199844, 26.11.2013 р. до 17.12.2018 р.

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності кредитної спілки «Бескид» (далі – КС), що включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 рудня 2014 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності та річних звітних даних, які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

 

Відповідальність управлінського персоналу за річну звітність

Правління КС несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів та річних звітних даних у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї річної звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»,  МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання річної звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних  управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації основних засобів, товарно - матеріальних цінностей та інших активів, тому що дата її проведення передувала початку аудиторської перевірки. З урахуванням такого обмеження, висловлення думки щодо достовірності наявних активів та зобов’язань базувалось виключно на підставі первинної документації та регістрів синтетичного та аналітичного обліку.

 

Висловлення умовно-позитивної думки  

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у попередньому параграфі, фінансова звітність та річні звітні дані відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Закарпатської обласної кредитної спілки «Бескид» станом на 31 грудня 2014 року та фінансові результати, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, законодавства України.

 

При проведенні аудиту використовувались:

 1. Статут.
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО, № 384499 від 30.04.1996 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС № 1278  від 02.07.2004р., реєстраційний номер 14100557, код фінансової установи 14.
 4. Первинні документи за період з 01.01 по 31.12.2014 р.;
 5. Журнали операцій по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01 по 31.12.14 р.;
 6. Головна книга за 2014 р.;
 7. Фінансова звітність за 2014 р.
 8. Звітні дані КС до Нацкомфінпослуг за 2014 р.

Аудитори перевіряли інформацію, наведену в:

 • Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31 рудня 2014 року;
 • Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
 • Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
 • Звіті про власний капітал за 2014 рік;
 • Примітках до річної фінансової звітності за 2014 р.

А також перевірялись звітні дані КС, які включають:

 • дані про фінансову діяльність КС за 2014 рік;
 • дані про склад активів та пасивів КС станом на 31.12.2014 р.;
 • дані про доходи та витрати КС за 2014 рік;
 • розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів КС за 2014 рік;
 • дані про кредитну діяльність КС за 2014 рік;
 • дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2014 рік;
 • дані про діяльність відокремлених підрозділів КС за 2014 рік.

 

ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

 

Цей висновок підготовлено на підставі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки вищевказаної звітності та у відповідності з вимогами:

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ;
 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996–ХIV;
 • Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ (зі змінами);
 • «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 р. №1070/2011;
 • «Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 р. № 7;
 • «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Держкомфінпослуг від 25.12.2003 р. № 177;
 • «Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою», затверджених розпорядженням Держкомфінпослуг від 18.12.2003 р. № 171;
 • «Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням ДКРРФПУ від 28.08.2003 р. № 41 (далі Положення про реєстр), із змінами;

 

Стан бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV  з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і інших господарських операцій і з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з врахуванням вимог затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в кредитних спілках.

Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі із застосуванням комп'ютерної техніки.

Наказом про облікову політику від 03.01.2014 р. № 135 визначено сукупність принципів, методів, які використовуються КС для складання і подання фінансової звітності.

 Задовільний стан бухгалтерського обліку в ЗОКС «Бескид» забезпечив своєчасне складання та подання до відповідних інстанцій фінансової, податкової та статистичної звітності.

Аудиторами перевірено відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного, зокрема, що підтверджує реальність і точність фінансової діяльності КС.

Аудиторами підтверджується відповідність даних фінансової звітності Кредитної спілки даним обліку та відповідність даних форм звітності один одному.