Актив Код рядка

На початок

На кінець      
1 2 3 4      
I. Необоротні активи 1000 1 2      
Нематеріальні активи      
первісна вартість 1001 3 4      
накопичена амортизація 1002 (2) (2)      
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -      
Основні засоби 1010 125 139      
первісна вартість 1011 204 232      
знос 1012 (79) (93)      
Інвестиційна нерухомість 1015 - -      
Довгострокові біологічні активи 1020 - -      
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - -      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції 1035 - -      
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -      
Відстрочені податкові активи 1045 - -      
Інші необоротні активи 1090 - -      
Усього за розділом I 1095 126 141      
II. Оборотні активи 1100 - -      
Запаси      
Поточні біологічні активи 1110 - -      
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -      
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 4 3      
за виданими авансами      
з бюджетом 1135 - -      
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -      
Дебіторська заборгованість з розрахунками з нарахованих доходів 1140 2771 2997      
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10376 10757      
Поточні фінансові інвестиції 1160 502 1096      
Гроші та їх еквіваленти 1165 570 222      
Готівка 1166 95 143      
Рахунки в банках 1167 475 79      
Витрати майбутніх періодів 1170 - -      
Інші оборотні активи 1190 - -      
Усього за розділом II 1195 14223 15075      
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутття     1200 - -      
Баланс 1300 14349 15216      
Пасив Код
рядка
На початок На кінець      
     
1 2 3 4      
I. Власний капітал 1400 504 524      
Зареєстрований (пайовий) капітал      
Капітал у дооцінках 1405 - -      
Додатковий капітал 1410 1 1      
Резервний капітал 1415 2033 2243      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2897 3100      
Неоплачений капітал 1425 (      -        ) (       -       )      
Вилучений капітал 1430 (      -        ) (      -        )      
Усього за розділом I 1495 5435 5868      
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 - -      
Відстрочені податкові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 1510 - -      
Інші довгострокові зобов'язання 1515 2258 7328      
Довгострокові забезпечення 1520 21 10      
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 21 10      
Цільове фінансування 1525 - -      
Усього за розділом II 1595 2279 7338      
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 1600 - -      
Короткострокові кредити банків      
Поточна кредиторська заборгованість за:            
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -      
товари, роботи, послуги 1615 - -      
розрахунками з бюджетом 1620 - -      
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -      
розрахунками зі страхування 1625 - -      
розрахунками з оплати праці 1630 - -      
Поточні забезпечення 1660 - -      
Доходи майбутніх періодів 1665 - -      
Інші поточні зобов'язання 1690 6635 2010      
Усього за розділом IІІ 1695 6635 2010      
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 - -      
утримуваними для продажу, та групами вибуття      
Баланс 1900 14349 15216      
                                                                                                                                             
Керівник       Шерегій В.М.                                          
                                                                                                                                             
Головний бухгалтер       Фегер О.В.