До вашої уваги скорочені тези Аудиторського висновку щодо фінансової звітності та річних звітних даних Закарпатської обласної кредитної спілки "Бескид”. Повний текст аудитиорського звіту та всю фінансову звітність Ви можете завантажити в розділі "Каталог файлів", а також ознайомитись з ним в центральному офісі ЗОКС "Бескид".

Звіт незалежного аудитора

щодо достовірності фінансової звітності Закарпатської обласної

кредитної спілки "Бескид” станом на 31 грудня 2012 року

         Основні відомості про кредитну спілку

● Повна назва - Закарпатська обласна кредитна спілка "Бескид”;

 ● Код за ЄДРПОУ -22109660;

● Місцезнаходження - Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Минайська, 3/4;

● Дата реєстрації - Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 2-Г від 29.02.1996 р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 384499, видано виконкомом Ужгородської міської ради, номер запису 1 324 120 0000 000 470. Дата проведення державної реєстрації – 30.04.1996 р.

Статут кредитної спілки в новій редакції затверджено протоколом Загальних зборів № 9 від 21.02.2004р. та зареєстровано в ДКРРФПУ 02.07.2004 р. під № 14100557. Свідоцтво про ререєстрацію фінансової установи в ДКРРФПУ № 1278 від 02.07.2004 р.

 

● Основні види діяльності за КВЕД:

Згідно довідки Закарпатського облуправління статистики № 706725 від 05.11.2012 р. видами діяльності кредитної спілки за КВЕД є:

64.92 – інші види кредитування

64.19 – інші види грошового посередництва

Кредитна спілка здійснює статутну діяльність на підставі наступних документів:

           - Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ДКРРФП № 1278 від 02.07.2004р.;

           - Ліцензії ДКРРФПУ серії АВ № 534946 від 13.12.2010 р. на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки. Строк дії ліцензії з 16.12.2010 р. по 16.12.2013 р.

 У перевіреному періоді аудитором не встановлено діяльності, яка не передбачена статутом. 

 Обсяг перевіреної фінансової інформації

 

Аудиторською фірмою "Аудит" проведено перевірку фінансової звітності та річних звітних даних ЗОКС "Бескид" за 2012 рік, яка включає:

-  Баланс станом на 31 грудня 2012 р., форма 1;

-  Звіт про фінансові результати за 2012 рік, форма 2;

-  Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, форма 3;

- Звіт про власний капітал за 2012 рік, форма 4;

-  Примітки до фінансової звітності за 2012 рік, форма 5;

-    Річні звітні дані про фінансову діяльність КС за 2012 рік (Додатки №1 - №8 до Порядку складання та подання звітності КС до ДКРРФП);

-  Стислий огляд суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

За правильність та достовірність складання звітності ЗОКС "Бескид” за період, шо перевірявся несуть відповідальність:

           - Голова правління п. Шерегій В. М. - за весь період.

           - Головний бухгалтер п. Фегер О. В. - за весь період.

 Відповідальність стосовно наданої для перевірки фінансової звітності та документації несе керівництво Кредитної спілки. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

 

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, шо фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум, які відображені у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, визначених управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності та річних звітних даних на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої безумовно-позитивної думки щодо фінансової звітності та річних звітних даних ЗОКС «Бескид» за 2012 рік.

Безумовно-позитивна думка щодо фінансової звітності

 

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗОКС «Бескид» станом на 31 грудня 2012 р., її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Форми фінансових звітів підтверджуються та додаються.

Висловлення думки щодо річних звітних даних

 

Річні звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2012 р. складені у відповідності до вимог "Порядку складання та подання звітності кредитними спілками”, які затвердженні розпорядженням ДКРРФП від 25.12.2003 р. за № 177 із змінами та доповненнями. Форми звітних даних, що перевірялись, підтверджуються та додаються.

Основні відомості про аудиторську фірму:

 

Назва, номер та  дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів  аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України, місцезнаходження, телефон (факс):

 

·       Аудиторська фірма "АУДИТ”;

·       Свідоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, затверджене Рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. термін дії до 04.11.2015 р.;

·       Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0001 від 24.09.2009 р.;

·       Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001497 серія А від 11.09.2008 року дійсне до 26.12.2015 р.;

·        Сертифікат аудитора серія А 000201 від 17.02.1994 р. термін дії до 17.02.2018 р.;

·       Сертифікат аудитора серія А006007 від 26.12.2005 р. термін дії до 26.12.2015 р.;

·       89600, Україна, Закарпатська область,  м. Мукачево, пл. Миру 19/1;

·       Тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.

 Директор ПП "Аудит Ю.О. Кілару

Аудитор А.В. Кілару

 02.04.2013 р.