АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 1 1
первісна вартість 011 3 3
накопичена амортизація 012 ( 2 ) ( 2 )
Незавершені капітальні інвестиції 020  -   - 
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 135 125
первісна вартість 031 213 204
знос 032 ( 78 ) ( 79 )
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035  -   - 
первісна вартість 036  -   - 
накопичена амортизація 037 (  -  ) (  -  )
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040  -   - 
інші фінансові інвестиції 045  -   - 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050  -   - 
Відстрочені податкові активи 060  -   - 
Інші необоротні активи 070  -   - 
Усього за розділом I 080136126
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100  -   - 
Поточні біологічні активи 110  -   - 
Незавершене виробництво 120  -   - 
Готова продукція 130  -   - 
Товари 140  -   - 
Векселі одержані 150  -   - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160  -   - 
первісна вартість 161  -   - 
резерв сумнівних боргів 162 (  -  ) (  -  )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170  -   - 
за виданими авансами 180 2 4
з нарахованих доходів 190 2 328 2 771
із внутрішніх розрахунків 200  -   - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9 928 10 376
Поточні фінансові інвестиції 220 1 319 502
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 358 570
у тому числі в касі 231 138 95
в іноземній валюті 240  -   - 
Інші оборотні активи 250  -   - 
Усього за розділом II26013 93514 223
III. Витрати майбутніх періодів270 -  - 
БАЛАНС28014 07114 349
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300  -   - 
Пайовий капітал 310 522 504
Додатковий вкладений капітал 320  -   - 
Інший додатковий капітал 330 1 1
Резервний капітал 340 1 879 2 033
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350   2 392     2 897  
Неоплачений капітал 360 (  -  ) (  -  )
Вилучений капітал 370 (  -  ) (  -  )
Усього за розділом I 380 4 794 5 435
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 20 21
Інші забезпечення 410  -   - 
Цільове фінансування2 420  -   - 
Усього за розділом II 430 20 21
III. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440  -   - 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450  -   - 
Відстрочені податкові зобов'язання 460  -   - 
Інші довгострокові зобов'язання 470 8 532 2 258
Усього за розділом III 4808 5322 258
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500  -   - 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510  -   - 
Векселі видані 520  -   - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530  -   - 
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540  -   - 
з бюджетом 550  -   - 
з позабюджетних платежів 560  -   - 
зі страхування 570  -   - 
з оплати праці 580  -   - 
з учасниками 590  -   - 
із внутрішніх розрахунків 600  -   - 
Інші поточні зобов'язання 610 725 6 635
Усього за розділом IV 6207256 635
V. Доходи майбутніх періодів 630 -  - 
БАЛАНС 640 14 07114 349
     
1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ______________________.
Керівник    Шерегій В.М.
Головний бухгалтер    Фегер О.В.