Стаття Код рядка Зареєстро-
ваний капітал
Капітал у дооцін-
ках
Додатко-
вий капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений капітал
Вилу-
чений капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000   504           1     2033     2897                 5435  
на поч. року
Коригування: 4005                                                
Зміна облікової політики
Виправлення помилок 4010                                                
Інші зміни 4090                                                
Скоригований залишок на початок року 4095   504           1     2033     2897                 5435  
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100                           279                 279  
Інший сукупний дохід за звітний період 4110                                                
Розподіл прибутку: 4200                                                                                                              
Виплати власникам (дивіденди)                                                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205                                                
Відрахування до резервного капіталу 4210                     76     -76                    
Внески учасників: 4240                                                                                                  
Внески до капіталу   240                 134                       374  
Погашення заборгованості з капіталу 4245                                                
Вилучення капіталу: 4260                                                                                                              
Викуп акцій (часток)                                                
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265                                                
                                                                                                                                           
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270                                                
Вилучення частки в капіталі 4275                                                
Інші зміни в капіталі 4290   -220                                         -220  
Разом змін у капіталі 4295   20                 210     203                 433  
Залишок 4300   524           1     2243     3100                 5868  
на кінець року