Стаття Код За звітний
період

За попер. період

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: тис. грн.
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 - -
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 - -
Повернення авансів  030 3 1
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 4 6
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 11894 11466
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (135) (92)
Авансів 095 (5) ()
Повернення авансів 100 (-) (-)
Працівникам 105 (292) (304)
Витрат на відрядження 110 (9) (28)
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 (-) (-)
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (-) (-)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (137) (137)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 (51) (51)
Цільових внесків 140 (-) (-)
Інші витрачання 145 (11298) (10853)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (26)  8
Рух коштів від надзвичайних подій 160  -  -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 (26)
1 2 3 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація: тис. грн.
            фінансових інвестицій 180 601 60
            необоротних активів 190 - -
            майнових комплексів 200 - -
Отримані: 
            відсотки 210 - -
            дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
            фінансових інвестицій 240 (1002) (850)
            необоротних активів 250 (4) (1)
            майнових комплексів 260 (-) (-)
Інші платежі 270 (-) (-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (405) (791)
Рух коштів від надзвичайних подій 290    
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (405) (791)
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 282 252
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 (-) (-)
Сплачені дивіденди 350 (-) (-)
Інші платежі 360 (56) (33)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370  226 219 
Рух коштів від надзвичайних подій 380  -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390  226 219 
Чистий рух коштів за звітний період 400 (205) (564)
Залишок коштів на початок року4105631127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420  -
Залишок коштів на кінець року 430358563Голова Правління Шерегій В.М.

Головний бухгалтер Фегер О.В.