І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
                                                                                                                                           
  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
  1 2 3 4  
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -  
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (       -       ) (      -        )  
  Валовий: 2090 - -  
  прибуток  
  збиток 2095 (      -        ) (       -       )  
  Інші операційні доходи 2120 2400 2705  
  Адміністративні витрати 2130 744 875  
  Витрати на збут 2150 (     -         ) (      -        )  
  Інші операційні витрати 2180 (73) (1876)  
  Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 1583 -  
  прибуток  
  збиток 2195 (   -     ) ( -46 )  
  Дохід від участі в капіталі 2200 - -  
  Інші фінансові доходи 2220 - 148  
  Інші доходи 2240 - -  
  Фінансові витрати 2250 -1583 (       -       )  
  Втрати від участі в капіталі 2255 (      -        ) (      -        )  
  Інші витрати 2270 (       -       ) (      -        )  
  Фінансовий результат до оподаткування: 2290 - 102  
  прибуток  
  збиток 2295 (      -        ) (      -        )  
  Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -  
  Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -  
  Чистий фінансовий результат: 2350 - 102  
  прибуток  
  збиток 2355 (      -        ) (     -       )  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
  II. СУКУПНИЙ ДОХІД  
                                                                                                                                           
  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
  1 2 3 4  
  Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -  
  Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -  
  Накопичені курсові різниці 2410 - -  
  Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -  
  Інший сукупний дохід 2445 - -  
  Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -  
  Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -  
  Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -  
  Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 - 102  
                                                                                                                                           
  III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  
                                                                                                                                           
  Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
  1 2 3 4  
  Матеріальні затрати 2500 22 18  
  Витрати на оплату праці 2505 432 530  
  Відрахування на соціальні заходи 2510 171 117  
  Амортизація 2515 16 15  
  Інші операційні витрати 2520 176 2071  
  Разом 2550 817 2751  
                                                                                                                                           
  ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  
                                                                                                                                           
  Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
  1 2 3 4  
  Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -  
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -  
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -  
  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -  
  Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -  
                                                                                                                                           
  Керівник       Шерегій В.М.                                      
                                                                                                                                           
  Головний бухгалтер       Фегер О.В.