Стаття Код рядка Зареєстро-
ваний капітал
Капітал у дооцін-
ках
Додатко-
вий капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений капітал
Вилу-
чений капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000   484     -     1     2371     3164     -     -     6020  
на початок року
Коригування: 4005   -442     -     -1     -     -     -     -     -443  
Зміна облікової політики
Виправлення помилок 4010   -     -     -     -     -     -     -     -  
Інші зміни 4090   -     -     -     -     -     -     -     -  
Скоригований залишок на початок року 4095   42     -           2371     3164     -     -     5577  
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100   -     -     -     -     -     -     -        
Інший сукупний дохід за звітний період 4110   -     -     -     -     -     -     -     -  
Розподіл прибутку: 4200 - - - - - - - -
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205   -     -     -     -     -     -     -     -  
Відрахування до резервного капіталу 4210   -     -     -     77     -77     -     -     -  
Внески учасників: 4240                                                     -   -   -      
Внески до капіталу   1     -     -     39         40  
Погашення заборгованості з капіталу 4245   -     -     -     -     -     -     -     -  
Вилучення капіталу: 4260 - - - - - - - -
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265   -     -     -     -     -     -     -     -  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270   -     -     -     -     -     -     -     -  
Вилучення частки в капіталі 4275   -     -     -     -     -     -     -     -  
Інші зміни в капіталі 4290   -     -     -     -     -     -     -        
Разом змін у капіталі 4295   1     -     -     116     -77     -     -     40  
Залишок 4300   43     -           2487     3087     -     -     5617  
на кінець року