Статутний капітал Пайовий капітал Додатк.  вклад-й  капітал  Інший додатк
капітал 
Резервн.
Капітал
Нерозп.
Прибуток
Неопл.  Капітал Вилуч.
Капітал
Разом, тис
Залишок на початок року 010 -522-11 8792 392--4 794
Коригування:                     
Зміна облікової політики  020  - - - - - - - - -
Виправлення помилок  030  - - - - - - - - -
Інші зміни  040  - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 -522-11 8792 392--4 794
Переоцінка активів:                     
Дооцінка основних засобів  060  - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів  070  - - - - - - - - -
Дооцінка незаверше- 080  - - - - - - - - -
ного будівництва                     
Уцінка незаверше- 090  - - - - - - - - -
ного будівництва                     
Дооцінка нематері- 100  - - - - - - - - -
альних активів                     
Уцінка нематері- 110  - - - - - - - - -
альних активів                     
Використання дооцінки необоротних активів 120  - - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період  130  - - - - - 537 - - 537
Розподіл прибутку:                     
Виплати власникам (дивіденди)   140  - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного капіталу  150  - - - - - - - - -
Відрахування до Резервного капіталу  160  - - - - 32 32 - - -
Внески учасників:                     
Внески до капіталу  180  - 181 - - 122 - - - 303
Погашення заборгова- 190  - - - - - - - - -
ності з капіталу                     
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200  - - - - - - - - -
Вилучення капіталу:                     
Викуп акцій (часток)   210  - - - - - - - - -
Перепродаж викупле- 220  - - - - - - - - -
них акцій (часток)                     
Анулювання викупле- 230  - - - - - - - - -
них акцій (часток)                     
Вилучення частки в капіталі  240  - - - - - - - - -
Зменшення номіналь- 250  - - - - - - - - -
ної вартості акцій                     
Інші зміни в капіталі:                     
Списання невідшкод збитків 260  - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи  270  - - - - - - - - -
Інші зміни   280  - 199 - - - - - - 199
Разом змін в капіталі 290 -18--154505--641
Залишок на кінець року 300 -504-12 0332 897--5 435
Керівник             
Головний бухгалтер