Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 3000 - -
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від повернення авансів 3020 1 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 4 1
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 5137 5955
Інші надходження 3095 4790 10336
Витрачання на оплату: 3100 ( 114 ) ( 189 )
Товарів (робіт, послуг)
Праці 3105 ( 410 ) ( 433 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 201 ) ( 206 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 190 ) ( 75 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 4520 ) ( 6423 )
Інші витрачання 3190 ( 4791 ) ( 9076 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -294 -109
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 3200 3499 1321
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 3215 - -
відсотків
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 3255 ( 2921 ) ( 1901 )
фінансових інвестицій
необоротних активів 3260 ( - ) ( 1 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 578 -581
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 3300 294 374
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик 3305    
Інші надходження 3340    
Витрачання на: 3345 (   ) (   )
Викуп власних акцій
Погашення позик 3350    
Сплату дивідендів 3355 (   ) (   )
Інші платежі 3390 ( 34 ) ( 32 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 260 342

 

     
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 544 -348
Залишок коштів на початок року 3405 222 570
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415 766 222