Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 3000 - -
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 46 -
Надходження від повернення авансів 3020 1 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 4 4
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 3608 5137
Інші надходження 3095 9076 4790
Витрачання на оплату: 3100 ( 119 ) ( 114 )
Товарів (робіт, послуг)
Праці 3105 ( 365 ) ( 410 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 186 ) ( 201 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 409 ) ( 190 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 2077 ) ( 4520 )
Інші витрачання 3190 ( 10078 ) ( 4791 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -499 -294
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 3200   3499
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 3215 - -
відсотків
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 3255 (   ) ( -2921 )
фінансових інвестицій
необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   578
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 3300 39 294
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик 3305   -
Інші надходження 3340   -
Витрачання на: 3345 (   ) ( - )
Викуп власних акцій
Погашення позик 3350   -
Сплату дивідендів 3355 (   ) ( - )
Інші платежі 3390 (   ) ( 34 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 39 260
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
1 2 3 4
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -460 544
Залишок коштів на початок року 3405 1297 222
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   -
Залишок коштів на кінець року 3415 837 766