І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (       -       ) (      -        )
Валовий: 2090 - -
прибуток
збиток 2095 (      -        ) (       -       )
Інші операційні доходи 2120 2705 3027
Адміністративні витрати 2130 875 927
Витрати на збут 2150 (     -         ) (      -        )
Інші операційні витрати 2180 (1876) (1991)
Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 - 109
прибуток
збиток 2195 (-46) (       -       )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 148 170
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 (      -        ) (       -       )
Втрати від участі в капіталі 2255 (      -        ) (      -        )
Інші витрати 2270 (       -       ) (      -        )
Фінансовий результат до оподаткування: 2290 102 279
прибуток
збиток 2295 (      -        ) (      -        )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 2350 102 279
прибуток
збиток 2355 (      -        ) (              )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 102 279
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Матеріальні затрати 2500 18 23
Витрати на оплату праці 2505 530 531
Відрахування на соціальні заходи 2510 117 171
Амортизація 2515 15 14
Інші операційні витрати 2520 2071 2179
Разом 2550 2751 2918
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -