І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                        2000             -                    -

 
    Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                          2050 (       -       ) (      -        )                                                                                                                      
    Валовий: 2090 - -                                                                                                                      
    прибуток                                                                                                                      
    збиток 2095 (      -        ) (       -       )                                                                                                                      
    Інші операційні доходи 2120 3023 3048                                                                                                                      
    Адміністративні витрати 2130 927 815                                                                                                                      
    Витрати на збут 2150 (     -         ) (      -        )                                                                                                                      
    Інші операційні витрати 2180 (1987) (1874)                                                                                                                      
    Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 109 359                                                                                                                      
    прибуток                                                                                                                      
    збиток 2195 (      -        ) (       -       )                                                                                                                      
    Дохід від участі в капіталі 2200 - -                                                                                                                      
    Інші фінансові доходи 2220 170 178                                                                                                                      
    Інші доходи 2240 - -                                                                                                                      
    Фінансові витрати 2250 (      -        ) (       -       )                                                                                                                      
    Втрати від участі в капіталі 2255 (      -        ) (      -        )                                                                                                                      
    Інші витрати 2270 (       -       ) (      -        )                                                                                                                      
    Фінансовий результат до оподаткування: 2290 279 537                                                                                                                      
    прибуток                                                                                                                      
    збиток 2295 (      -        ) (      -        )                                                                                                                      
    Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -                                                                                                                      
    Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -                                                                                                                      
    Чистий фінансовий результат: 2350 279 537                                                                                                                      
    прибуток                                                                                                                      
    збиток 2355 (      -        ) (      -        )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

 

 2400

 

-

 

-

                                                                                                                     
    Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -                                                                                                                      
    Накопичені курсові різниці 2410 - -                                                                                                                      
    Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -                                                                                                                      
    Інший сукупний дохід 2445 - -                                                                                                                      
    Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -                                                                                                                      
    Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -                                                                                                                      
    Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -                                                                                                                      
    Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

 

279    

 

537     

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ                                                                                                                            
    Матеріальні затрати                                                                   2500     23    22                                                                                                                      
    Витрати на оплату праці                                                                   2505 531    489                                                                                                                      
    Відрахування на соціальні заходи                                                                   2510 171    161                                                                                                                      
    Амортизація                                                                     2515 14     13                                                                                                                      
    Інші операційні витрати                                                                   2520 2175     2004                                                                                                                      
    Разом                                                                   2550 2914

    2689

 

                         

 

                                                                                       

 

 

                                                                                                                                     
 
 Керівник                        Шерегій В.М.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                 
    Головний бухгалтер                        Фегер О.В.