Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 - -
Податок на додану вартість 015   -     -  
Акцизний збір 020   -     -  
  025   -     -  
Інші вирахування з доходу 030   -     -  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040   -     -  
Валовий:      
прибуток 050 - -
збиток 055   -     -  
Інші операційні доходи 060 3 048 3 007
Адміністративні витрати 070 ( 815 ) ( 657 )
Витрати на збут 080   -     -  
Інші операційні витрати 090 ( 1 874 ) ( 2 002 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 359 348
збиток 105   -     -  
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 178 109
Інші доходи1 130 - -
Фінансові витрати 140   -     -  
Втрати від участі в капіталі 150   -     -  
Інші витрати 160   -     -  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток170537457
збиток 175   -     -  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180   -     -  
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток190537457
збиток 195   -     -  
Надзвичайні:      
доходи 200 - -
витрати 205   -     -  
Податки з надзвичайного прибутку 210   -     -  
Чистий:      
прибуток 220 537 457
збиток 225   -     -  
____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 22 18
Витрати на оплату праці 240 489 359
Відрахування на соціальні заходи 250 161 122
Амортизація 260 13 16
Інші операційні витрати 270 2 004 2 144
Разом2802 6892 659
   
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320   -     -  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330   -     -  
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник    Шерегій В.М.
Головний бухгалтер    Фегер О.В.