Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р.

Актив

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи 1000 2 1
Нематеріальні активи
первісна вартість 1001 4 4
накопичена амортизація 1002 (2) 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 139 125
первісна вартість 1011 232 232
знос 1012 (93) (107)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - -
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 141 126
II. Оборотні активи 1100 - -
Запаси
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 3 3
за виданими авансами
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість з розрахунками з нарахованих доходів 1140 2997 3023
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10757 10068
Поточні фінансові інвестиції 1160 1096 531
Гроші та їх еквіваленти 1165 222 766
Готівка 1166 143 122
Рахунки в банках 1167 79 644
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 15075 14391
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 15216 14517
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал 1400 524 484
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 1 1
Резервний капітал 1415 2243 2371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3100 3164
Неоплачений капітал 1425 (       -       ) (       -       )
Вилучений капітал 1430 (      -        ) (      -        )
Усього за розділом I 1495 5868 6020
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 - -
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 7328 1879
Довгострокові забезпечення 1520 10 18
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 10 18
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 7338 1897
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 1600 - -
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:      
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 - -
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 2010 6600
Усього за розділом IІІ 1695 2010 6600
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 - -
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс 1900 15216 14517